Tag: thăm Đình Hàng Kênh

Tham quan Đình Hàng Kênh

Tham quan Đình Hàng Kênh

Các bức chạm khắc với nhiều đề tài phong phú đã thể hiện trình độ khắc gỗ độc đáo và là một trong những ngôi đình tiêu biểu điển hình trong các ngôi đình được xây dựng vào những năm