Tag: đền Tây Sơn

Tham quan đền Tây Sơn

Tham quan đền Tây Sơn

Hàng năm, cứ đến ngày sinh của Bà 6/12 âm lịch, nhân dân địa phương mở hội tưởng nhớ công đức Bà và tổ chức nhiều trò chơi dân gian như đánh vật, đấu võ… Đền Tây Sơn, Kha Lâm,